Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lộ trình cải cách tiền lương

by Admin

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Sửa đổi cơ chế tài chính, thu nhập đặc biệt gắn với thực hiện hệ thống tiền lương mới

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 374/TB-VPCP ngày 11/12/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải tại cuộc họp về cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù của cơ quan quản lý. quản lý hành chính quốc gia.

Tại buổi công bố, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải kết luận: Việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên cũng bộc lộ những bất cập cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả, gắn với việc thực hiện chế độ tiền lương mới.

Năm 2023, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Đồng thời, đến năm 2023, các bộ, ngành được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù và các bộ, ngành có cơ quan hành chính trực thuộc được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù của đơn vị mình. triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại Mục III Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với các đặc thù của cơ quan hành chính nhà nước.

Trình cấp có thẩm quyền lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 270NQ/TW

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Hội nghị. lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngay khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai thực hiện một số điều của Luật phí và lệ phí để bảo đảm thực hiện đúng quy định về sử dụng số phí còn lại và cơ chế khoán kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có nguồn thu. Thời gian hoàn thành trong quý II/2023.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; việc quản lý, sử dụng kinh phí (chi thường xuyên và chi đầu tư), kể cả thu, phí dịch vụ được để lại chế độ tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu đặc thù đảm bảo đúng quy định, đúng định mức, đúng mục đích. đối tượng, không dàn trải, lãng phí.

Rà soát, sửa đổi toàn bộ cơ chế tài chính và thu nhập đặc biệt

Rà soát lại toàn bộ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan quản lý nhà nước đang áp dụng và các đơn vị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian hoàn thành trước thời điểm xây dựng dự toán năm 2024.

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành rà soát theo chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội. , Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tin tức liên quan