Chính phủ yêu cầu giữ ổn định mức thu học phí cho năm học 2022 – 2023

by Admin
Chính phủ yêu cầu giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.

Nếu tăng học phí, ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.

Tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên, hộ thu nhập thấp , hộ khó khăn , bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi kinh tế, ổn định đời sống. của nhân dân, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.

Cụ thể, đối với học phí của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập:

Đối với các cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, giữ nguyên mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và áp dụng trong địa phương. phương hướng.

Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 – 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 – 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét. phán quyết.

Đối với cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí trình Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định. đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Chính phủ yêu cầu giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022.
Chính phủ yêu cầu giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.

Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục

Đối với học phí của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giữ nguyên mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 do cơ sở giáo dục quy định. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. con người và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhà nước cấp bù miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021-2022 quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.11/NQ-CP

Khuyến khích các địa phương bố trí, huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 cho học sinh, sinh viên đang theo học các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu. nguồn nhân lực cho các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế – xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 19.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo , Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện. trình diễn.

Tin tức liên quan