Chính phủ khẩn trương yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu

by Admin
Chính phủ yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu - Ảnh 1

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh triển khai phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận việc cư trú tại Việt Nam. thực hiện các thủ tục hành chính tuân thủ quy định của Luật Cư trú 2020.

Theo Nghị quyết 156/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022 về giải pháp triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực sau ngày 01/01/2020. Ngày 31/12/2022, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ bảo đảm thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về sổ hộ khẩu. , sổ tạm trú giấy hết hạn sau ngày 31/12/2022.

Trong đó, đẩy mạnh triển khai các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu - Ảnh 1

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử khi thực hiện giao dịch; giải pháp thay sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…

Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 121/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2022, Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Cụ thể, khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính để thực hiện theo đúng quy định. quy định của Luật cư trú 2020.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân thay thế sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục. hành chính, giao dịch dân sự.

Triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu dân cư theo quy định tại Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công an.

Khẩn trương số hóa dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bảo mật thông tin trước khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin tức liên quan