Thành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng

by Admin
Trụ sở chính Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh Thời báo Ngân hàng.

VSDC là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức và quản lý theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). .

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

VSDC là doanh nghiệp nhà nước được tổ chức và quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trụ sở chính Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh Thời báo Ngân hàng.
Trụ sở chính của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh Thời báo Ngân hàng.

VSDC hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, VSDC kế thừa mọi quyền và trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của VSDC là 1.000 tỷ đồng, được xác định bằng vốn chủ sở hữu của VSD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm trước ngày VSDC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VSDC do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

VSDC có chức năng tổ chức đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán; các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC.

Đơn vị này cũng có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. theo pháp luật.

Đồng thời, Tổng công ty có chức năng ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, quy chế thành viên của VSDC và các quy chế nghiệp vụ khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. quốc gia được phê duyệt; xây dựng quy trình vận hành và quản trị rủi ro cho từng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, VSDC có chức năng cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp các dịch vụ khác được quy định trong điều lệ của VSDC; cấp mã chứng khoán trong nước và mã định danh chứng khoán quốc tế cho chứng khoán đăng ký tập trung tại VSDC; chấp thuận, thay đổi, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC.

VSDC cũng có nhiệm vụ cung cấp các thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của người sở hữu chứng khoán tại công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ chức phát hành đó và cơ quan quản lý. được pháp luật ủy quyền.

Một chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng khác của VSDC là giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên VSDC. Mặt khác, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở dữ liệu cho hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ bản gốc hồ sơ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Ngoài ra, quyết định của Chính phủ cũng nêu rõ, VSDC thực hiện bảo mật các thông tin liên quan đến quyền sở hữu của khách hàng; từ chối phong tỏa, cầm giữ, trích xuất tài sản, trích xuất, sao chụp thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. hoặc yêu cầu cung cấp thông tin từ kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VSDC, báo cáo tài chính của thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật…

Tin tức liên quan